สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 50
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 961,793
14 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
 เกี่ยวกับเรา
 
พันธะกิจ
ด้วยความตระหนักถึงพันธะสัญญาที่มีต่อลูกค้าที่จะมุ่งเน้นในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นเตาเผาขยะทุกตัว ที่ผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้บริษัท “ SANKYO ASIA" จึงได้รับการออกแบบ คัดเลือกชิ้นส่วน และตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเตาเผาขยะทุกตัว จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของลูกค้า ได้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ตามชุมชน หรือผู้ใช้ในองค์กรธุรกิจต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็มิได้ให้ความสำคัญในด้านคุณภาพและมาตรฐาน แต่เพียงอย่างเดียว หากยังให้ความสำคัญในส่วนของการตอบแทนสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อมนั้นเตาเผาขยะทุกตัวของบริษัท จะไม่ก่อให้เกิดควัน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น หรืออากาศเป็นพิษ ด้วยเทคโนโลยีควบคุม ระดับคุณภาพ พร้อมใบรับรองตรวจค่ามลพิษ ทางสิ่งแวดล้อม
 
 
นโยบายบริษัทฯ
เพื่อให้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามพันธะกิจที่ได้ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายของบริษัทฯ ไว้ดังนี้ " บริษัทฯ จะพัฒนา รักษามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า หรือพันธะสัญญา ด้วยพนักงานที่มีประสิทธิภาพ ที่ได้รับการอบรมและพัฒนา พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลมาปรับปรุงระบบคุณภาพ ของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น" โดยมีนโยบายการปฏิบัติงานคือ "รวดเร็ว แม่นยำ "

SANKYO ASIA: AEC ( ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 )
 

SANKYO ASIA เตรียมพร้อมรับมือ ขยายเครือข่ายธุรกิจ ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน สร้างศักยภาพอุตสาหกรรมตอบรับ AEC มีเป้าหมายการเชื่อมโยงทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากพันธมิตรธุรกิจ คู่ค้า และภาคส่วนต่างๆ ไปสู่การสนับสนุนการดำเนินภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ ให้เป็นรูปธรรม โดยสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง เพื่อสอดรับกับทิศทาง และกรอบความร่วมการพัฒนาในระดับภูมิภาคอาเซียน และการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ อีกทั้งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมทั้งภายในและต่างประเทศที่เป็นรูปธรรม และยั่งยืน 

Copyright by sankyo-asia.com
Engine by MAKEWEBEASY