สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 66
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 961,809
14 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  บทความน่ารู้

 
"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ลงนามโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานสวล. กำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของ"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ลงนามโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานสวล. กำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของ"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" มีผลบังคับใช้แล้ว 2-8 บาทต่อกิโลกรัม 

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 65 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ลงนามโดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ อัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในแต่ละท้องที่ ให้เป็นไปตามอัตรา ค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ บัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่ที่มีการกำหนดอัตราค่าบริการ ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๑ ทบทวนอัตราค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อทุก ๆ ๕ ปี

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

THERE MAY BE 3.4 BILLION TONS MORE GARBAGE ON EARTH BY 2050

The World Bank released a report on Friday stating that the amount of waste in the world could reach 3.4 billion tons by 2050. The increase from 2 billion tons in 2016 will exceed population growth, as Asia and sub-Saharan Africa expects to see the largest increase in waste.

Mismanagement of waste is harming human health and local environments while adding to the climate challenge. Unfortunately, it is often the poorest in society who are adversely impacted by inadequate waste management. It doesn't have to be this way. Our resources need to be used and then reused continuously so that they don't end up in landfills," said Laura Tuck, the Vice President for Sustainable Development at World Bank said, according to a press release.

Current levels of waste production in South Asia could double, while sub-Saharan Africa could see triple the amount of waste than today by 2050.

We really need to pay attention to South Asia and sub-Saharan Africa. If we don't take any action it could have quite significant implications for health, productivity, environment, and livelihoods," Silpa Kaza, the report's lead author, and World Bank urban development specialist told Reuters.

While 90 percent of waste in lower-income countries is left untreated and dumped openly, high-income countries produce 34 percent of the world's waste. Garbage that is not collected and treated can lead to health issues such as respiratory illness and diarrhea. It can also lead to flooding and air pollution.

The report provided solutions to address the issue, including the reduction of food waste, plastic waste, the creation of recycling programs, and providing financial aid for countries to create "state-of-the-art" waste management systems.

"If the incentives are aligned and there's an ability for contracts to be enforced, then the private sector can be a really powerful player," Kaza told Reuters.

In May, the European Commission proposed a ban on 10 single-use plastic products that make up 70 percent of litter found in the EU's oceans. The European Parliament and Council will have to approve the ban before it can go into effect.

"Plastic waste is undeniably a big issue and Europeans need to act together to tackle this problem," First Vice-President of the European Commission Frans Timmermans, said, according to a press release, adding that the "proposals will reduce single-use plastics on our supermarket shelves through a range of measures."

Cr.Newsweek

Multi-billion baht budget for Bangkok Metropolitan Administration for 2020

Proposed the budget bill to the chamber.

Cabinet approves new rubbish plan 2016
PM encourages waste-to-energy practice in Thailand
Dec 4,2014 PM: Put incinerators in all provinces
More waste-power plant coming 22 October 2014
Prayut says govt to go ahead with garbage-fuelled power plant project
National Broadcast By General Prayut Chan-o-cha 22 August 2014
ASEAN Economic Community 2015: Asia Opportunities
Thailand’s expanding energy consumption
According to Oxford Business Group latest report, energy consumption in Thailand is set to jump by 75% over the coming two decades as the economy expands and a more affluent society takes to the roads in increasing numbers.
 

Copyright by sankyo-asia.com
Engine by MAKEWEBEASY